Вистинскиот планински велосипедист никогаш не се симнува од велосипедот, дури и кога ќе наиде на ваква пречка

На почеток падна и си мислиш „дај друго дете“ работава, но гледајте го каков лукав план смислил.