Логичка загатка за најснаодливите! Обидете се да го најдете најкраткиот пат за поштарот да си ја заврши работата

Во оваа загатка, поштарот треба да достави писма до 6 куќи A, B, C и X, Y, Z. За жал куќите не се поврзани со една права патека, па така поштарот мора да помине и низ сите куќи со бројки од 1 до 6.

Поштарот го започнува патот од куќата во горниот лев агол, куќата А, а треба да го заврши во куќата во долниот десен агол, куќата Z.

Обидете се да го најдете најкраткиот начин на којшто поштарот ќе ги однесе сите писма до сите куќи. Ги чекаме вашите одговори во коментарите!