Македонска ренесанса сред Солун: Нашите народни песни се пејат на нашиот македонски јазик

А Македонците вртат оро како што си е редот.