Можете ли да го дознаете кодот? Логичка задача за најдобрите аналитичари

Замислете дека играте компјутерска игра:

 


Прво треба да го притиснете копчето „Start“, по што на екранот се појавуваат четири броеви. Треба да идентификувате шема во овие бројки и да го внесете вашиот код во полето за одговор. Еве неколку примери на точни одговори (шаблонот е ист во сите случаи):

 

 

Обидете се да го внесете точниот код во следната ситуација: