Оваа задача кинеските основци ја решаваат со голема леснотија. Можете ли да ја решите?

Прашањето е колкава е плоштината на црвениот триаголник, ако ви се дадени плоштините на неколку соседни триаголници.