Загатка за добри логичари: Кој чајник собира повеќе чај?

Чајникот А собира 32 шолји чај. Колку шолји собира чајникот В?