Математичка задача за да тргне денот. Само 1% од луѓето можат да ја решат!

Решение: 28 x 156 + 28 = 4396

Образложение:
4 x 6 + 4 = 28
6 x 25 + 6 = 156

2 x 1 + 2 = 4
1 x 5 + 1 = 6
5 x 4 + 5 – 25

Главни броеви – 2154